За нас

ЦПО “Сезони” е правоприемник на Учебен център “Сезони” ЕООД, който започва своята дейност през 1999 г. Центърът е лицензиран от Националната агенция по професионално образование и обучение към Министерски съвет през 2006 г. с изменение през 2010 г. и притежава Лицензия № 201012842.

Преподавателски екип
Обучението в ЦПО „СЕЗОНИ” се извършва от преподаватели, чиито образователен ценз, квалификация и правоспособност съответстват на Държавните образователни изисквания.

Материална база
     - Учебна зала с 12 самостоятелни работни места;
     - Обучението по учебна и производствена практика се водят в производствените помещения на нашите партньори.

Удостоверяване на обучението
     - Удостоверение за професионално обучение, образец 3-37 на МОН;
     - Свидетелство за професионална квалификация, образец 3-54;
     - Свидетелство за правоспособност /за професиите Заварчик, образец 3-116 и Машинист на парни и водогрейни котли, образец 3-114/;
     - Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, образец 3-37В;
     - Свидетелство за валидиране на професионална квалификация, образец 3-54В;
     - Сертификат за ключова компетентност.

Вътрешна система за осигуряване на качеството
     - Политика по качеството
     - Резюме на доклада за проведено самооценяване през 2023 г.