Програми и проекти
flags

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г.

Една посока много възможности!

ЦПО „Сезони” ООД, ЕИК 200798098,
съгласно СПОРАЗУМЕНИЕ № ДОб-2-267 от 17.01.2017 г. на основание чл. 7, ал. 7 от ПМС 280/15.10.2015 г., e включен в списък, одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г.
Специалностите и ключовите компетентности, по които се извършва обучение, можете да видите тук.

- Проект BG05M9OPО01-1.016 - 0001 „Ваучери за заети лица” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от “Европейския социален фонд“.
Продължават да се обучават по професията Оперативен счетоводител 7 лица.

- Проект BG05M9OPО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от “Европейския социален фонд“. Обучени по:
Дигитална компетентност – 9 лица

- Проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от “Европейския социален фонд“. Обучени по:
Дигитална компетентност – 10 лица

- Проект BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от “Европейския социален фонд“. Обучени по:
Дигитална компетентност – 4 лица ;
Професионална квалификация по професия Оперативно счетоводство – 5 лица;
Ключова компетентност по английски език – 8 лица.

- Проект BG051PO001-2.1.14 ”Аз мога повече”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Обучени по:
    - Професия “Оператор на компютър”, I СПК – 21 заети лица;
    - Професия “Оператор на ПВС”, II СПК – 11 заети лица
    - Компютърна грамотност – 17 заети лица;
    - Английски език – 26 заети лица.

- Проект BG051PO001-2.1.13 ”Аз мога”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Обучени по:
    - Професия “Оператор на компютър”, I СПК – 9 заети лица;
    - Компютърна грамотност – 7 заети лица.

- Схема “Развитие” – обучение с последваща заетост с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Обучени по професия “Помощник в строителството”, I СПК – 30 безработни лица

- Проект № BG051PO001-5.2.03-0012 „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ” - с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Обучени от Дом за деца, лишени от родителски грижи "Димчо Дебелянов" - Силистра по:
    - Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, II СПК - 8 младежи;
    - Професия “Огняр”, I СПК - 4;
    - По част от професия “Оператор на компютър” - 8 младежи.

-Проект Р5/08 и Р1/09 на Европейския парламент „Специализирано обучение на младежи либерали от гр. Главиница, гр. Тутракан и с. Иширково – обучени по част от професия “Оператор на компютър” – 57 младежи;

- Провеждане на въвеждащо обучение, индивидуални и групови супервизии на екипите на социалните услуги Център за грижа на лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване по проект на Община Силистра BG05M9OP001-2.090-0006-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания – предоставяне на новите услуги“

- Провеждане на обучения, супервизия, консултации и психологическа подкрепа на екипа за здравно- социалната услуга „Патронажна грижа“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0070 „Патронажна грижа + в община Силистра“ по Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“