Начало

Център за професионално обучение „Сезони” е специализирано учебно-квалификационно звено за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности.

ПРЕДЛАГАНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Обучение за придобиване на професионална квалификация по професия;
2. Обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия;
3. Усъвършенстване и актуализиране на придобита квалификация по професия или по част от професия;
4. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности;
5. Обучение по ключова компетентност, което включва:
    - Чуждоезиково обучение (английски, румънски);
    - Компютърно обучение за работа със специализиран софтуер;
6. Вътрешнофирмени обучения по програми, предложени от съответната организация, отговарящи на специфичните изисквания, които всяка компания поставя в зависимост от фирмените си цели;
7. Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд:
    - Периодични обучения по безопасност и здраве при работа, съгласно чл.6 ал.1 т.1-4 от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г.;
    - Обучение на Координатори по безопасност и здраве при работа в строителството, съгласно чл.5 ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 2006 г.
8. Начални и периодични обучения по Експлоатация на газови съоръжения, съгласно чл. 247, ал. 2, т. 4 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и на съораженията, инсталациите и уредите за природен газ;
9. Обучения за придобиване или продължаване срока на валидност на квалификационни групи по безопасност при работа:
    - по "ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V";

    - по "ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

Квалификационните курсове се организират в дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма на обучение.
По всяко време може да получите пълна информация за всички курсове, които Център за Професионално Обучение "Сезони" предлага на страницата "Курсове" или директно да се свържете с нас.
Очакваме Ви!